Regulamin Konkursu na nazwanie nowego gatunku motyla magazynu National Geographic Polska 9-10/2012

I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo G+J RBA Sp. z o.o. & CO. Sp. Komandytowa, z siedzibą przy ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy - XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000043077, NIP 521-29-92-109
1.2. Konkurs rozpoczyna się 23 sierpnia 2012 r. i trwa do 28 października 2012 r.
1.3. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

II. ZADANIE KONKURSOWE

2.1.    Zadaniem w Konkursie jest zaproponowanie nazwy dla nowoodkrytego gatunku motyla po uprzednim zapoznaniu się z naukowymi wymogami jakie musi spełniać nazwa wraz z krótkim uzasadnieniem swojej propozycji. Uczestnik Konkursu może przesłać tylko jedno zgłoszenie. Aby wziąć udział należy do 28 października 2012 roku wejść na stronę www.motyl.national-geographic.pl i wysłać swoje zgłoszenie

III. OCENA PRAC i NAGRODA

3.1.    Komisja konkursowa w składzie: Agnieszka Franus, Izabela Stachowicz, Paulina Szczucińska, wybierze spośród nadesłanych zgłoszeń:
Laureata nagrody głównej
Laureata drugiego miejsca
Laureata trzeciego miejsca

Kryteria wyboru: oryginalność zaproponowanej nazwy z przekonującym uzasadnieniem oraz poprawność stylistyczną tekstu. W przypadku gdy uczestnik konkursu zaproponuje nazwę z błędną deklinacją organizator zastrzega sobie prawo dokonania korekty.

3.2. Nagrody dla autorów zwycięskich zgłoszeń:
Laureat nagrody głównej otrzyma aparat BenQ GH 600
Laureat drugiego oraz trzeciego miejsca otrzyma: aparat BenQ P1410

3.3. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych warunkiem odebrania nagrody, której wartość przekracza 760 zł brutto, jest wpłacenie 10 % wartości nagrody na konto Organizatora, którą to kwotę Organizator przekaże na konto właściwego urzędu skarbowego.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

4.1.  Udział w Konkursie mogą wziąć wszystkie pełnoletnie osoby, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyjątkiem pracowników i przedstawicieli Organizatora, członków ich najbliższej rodziny oraz innych osób biorących udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu.
4.2.  Zgłoszenia konkursowe niepełne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą brały udziału w Konkursie.
4.3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania Zgłoszenia Konkursowego niezależny od Organizatora, w szczególności za nieprawidłowości związane z działaniem poczty i firm kurierskich oraz dostawców mediów itp.
4.4. Przesyłając prace konkursowe Uczestnik Konkursu, któremu przyznana została nagroda w Konkursie upoważnia Organizatora do bezpłatnego korzystania z treści zgłoszeń konkursowych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji: (powyższe zostanie potwierdzone stosownym oświadczeniem)
a. Utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie;
b. Wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób;
c. Wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwała lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;
d. Wykorzystanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu;
e. Publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej;
f. Wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi na podstawie niniejszego postanowienia zezwolenia na korzystanie z zależnych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, o ile dla eksploatacji ww. prac konkursowych na tych polach konieczne lub potrzebne jest stworzenie utworu zależnego, a także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania części lub całości w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub skondensowanej) z prawem do reprodukowania na nośnikach zapisu (dyskietce, karcie pamięci, diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie, fotokopii, mikroreprodukcji, nośniku CD oraz DVD itp.) oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu. Uczestnik Konkursu udziela również Organizatorowi zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w zakresie nabytych praw do ww. prac konkursowych.

4.5.  Każdy z Uczestników Konkursu przesyłając zgłoszenie konkursowe oświadcza, iż:
a. Treść zgłoszenia konkursowego jest wolna od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz, że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do treści zgłoszenia konkursowego, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu odpowiednie prawa do korzystania z treści zgłoszenia konkursowego obejmujące w szczególności prawo do publikowania i rozpowszechniania treści zgłoszenia konkursowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
b. Dostarczona Organizatorowi treść zgłoszenia konkursowego jest przejawem jego oryginalnej twórczości o indywidualnym charakterze, nie narusza praz osób trzecich, nie jest obciążona prawami osób trzecich, osoby trzecie nie zgłaszają w tym zakresie żadnych roszczeń,
c. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, która nadesłała zgłoszenie konkursowe, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem koszty.
d. Każdy z uczestników Konkursu upoważnia Organizatora do dokonywania zmian w przesłanych przez niego treściach konkursowych, w szczególności takich jak: dodawanie tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, obróbki komputerowej, tworzenia opracowań oraz poprawek.

V. ODBIÓR NAGRODY

5.1.    Zwycięzca otrzyma nagrodę po rozstrzygnięciu Konkursu i opłaceniu podatku od nagrody, o którym mowa w pkt. 3.4, drogą pocztową na podany przez siebie adres.
5.2.    Zwycięzca Konkursu przy odbiorze nagrody jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest osobą, o której mowa w pkt. 4.1 niniejszego Regulaminu.
5.3. Organizator nie przewiduje wymiany nagrody na inną.
5.4. Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy, laureaci Konkursu nie mają prawa scedować nagrody na inne osoby.
5.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia konkursowego z przyczyn leżących po stronie dostawców mediów.
5.6. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą Konkursu w formie mailowej na adres, z którego dokonano zgłoszenia do Konkursu, z informacją o wygranej do 15 dni po zakończeniu Konkursu. Warunkiem niezbędnym do otrzymania nagrody jest przekazanie przez zwycięzcę Konkursu swoich danych osobowych określonych w niniejszym Regulaminie, które będą przetwarzane wyłącznie w zakresie określonym w pkt. 8.4 Regulaminu. W przypadku, gdy zwycięzca Konkursu nie skontaktuje się z Organizatorem w terminie wskazanym przez Organizatora w w/w mailu, nie przekaże prawidłowych danych osobowych umożliwiających wysyłkę nagrody, nie wpłaci podatku od nagrody w terminie wskazanym przez Organizatora i/lub nie odbierze nagrody w terminie do 30 dni - nagroda przechodzi na kolejnego potencjalnego laureata.
5.7. Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi na własność Organizatora.
5.8. Nie przekazanie nagrody w skutek podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez Laureata Konkursu oznacza utratę prawa do nagrody.

VI. KOMISJA

6.1.    Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostanie Komisja, w skład, której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora.
6.2.    Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

VII. REKLAMACJE

7.1.    Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora przesłane wyłącznie w formie pisemnej, na adres Organizatora w terminie 21 dni od daty zakończenia Konkursu.
7.2.    Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, datę jak również dokładny opis reklamacji.
7.3.    Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Reklamacyjna w składzie Dominik Wroński i Ewelina Urbańska.
7.4.    W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla pocztowego – nadania reklamacji.
7.5. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
7.6. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.
7.7.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1.    Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie Organizatora: www.nationalgeographic.pl.
8.2.    Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
8.3.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919-921 KC.
8.4.    Dane osobowe zwycięzcy Konkursu, tj. imię, nazwisko, adres i numer telefonu będą przetwarzane przez Organizatora konkursu wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników Konkursu oraz przekazania laureatowi nagrody konkursowej. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych będzie Wydawnictwo G+J RBA Sp. z o.o. & Co. Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 15. Organizator informuje, iż dane osobowe laureata Konkursu (tylko imię i nazwisko oraz adres zamieszkania) mogą zostać opublikowane w czasopiśmie National Geographic Traveler. Dane osobowe uczestników Konkursu mogą być przekazane fundatorowi nagród w celu wykonania przez niego obowiązków wynikających z Regulaminu Konkursu.
8.5.    Przesyłając zgłoszenie na adres podany w pkt. 2.1 Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
8.6.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działalność podmiotów świadczących usługi pocztowe, kurierskie, bankowe lub telekomunikacyjne.
8.7.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje Uczestników na stronie internetowej co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian.
8.8.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.08.2012 roku.
8.9.    Organizator nie zwraca nadesłanych prac.